Met in acht neming van artikel 1 t/m 6 van onze disclaimer, te downloaden via www.communo.nl/disclaimer.

Algemene voorwaarden

Studio Communo is een handelsnaam van Studio Communo welke staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te s’-Gravenhage, onder nummer; 27365022.

Algemene voorwaarden van Studio Communo gevestigd te Maasland.

1. Definities

Met “klant” wordt hierna bedoeld: de afnemer van goederen en diensten van Studio Communo.
Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging via internet, e-mail of per brief.

2. Toepassing van deze voorwaarden en uitsluiting, toepassing voorwaarden van de klant

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Studio Communo  en op alle overeenkomsten tussen de klant en Studio Communo. Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten.

Let op!

Aangezien drukwerk een “maat product” is, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten. Dit is eveneens van toepassing op eventuele cadeaubonnen van Studio Communo.

3. Aanbieding, totstandkoming van een overeenkomst

De overeenkomt tussen de klant en Studio Communo komt niet reeds tot stand doordat de klant opdracht geeft n.a.v. een aanbod van Studio Communo, maar pas doordat Studio Communo de opdracht van de klant schriftelijk bevestigt (“opdrachtbevestiging”).

Aanbiedingen van Studio Communo zijn dan ook niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de klant behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen.

4. Annulering

Wil de klant de met Studio Communo gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij Studio Communo een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door Studio Communo schriftelijk is bevestigd.

De klant kan niet meer annuleren nadat Studio Communo aan de klant de statusvermelding “verzonden” of “in druk” heeft gestuurd.

Na annulering brengt Studio Communo bij de klant altijd een bedrag van € 25,- wegens kosten in rekening en de werkelijke tot dan gemaakte kosten indien die meer dan € 25,- belopen.

5. Opmaak en specificaties van het drukwerk en verantwoordelijkheid daarvoor

5.1 De klant krijgt op zijn schriftelijk verzoek zonder kosten een papiermonster toegestuurd met het oog op de bestelling van drukwerk. Aan de hand daarvan kan de klant de papierkwaliteiten beoordelen. Bestelt de klant drukwerk zonder een papiermonster te hebben aangevraagd, dan kan hij niet reclameren over de papierkwaliteit behalve in het kader van de garantie volgens 8.1.

5.2 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, geeft Studio Communo de klant schriftelijk bericht dat hij de gewenste opmaak van het drukwerk kan opsturen naar Studio Communo. Dat opsturen gebeurt volgens de procedure en specificaties. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak, zijn uitsluitend het risico van de klant. Studio Communo heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

5.3 De klant kan ervoor kiezen dat Studio Communo een controle uitvoert nadat de bestanden met de opmaak zijn opgestuurd (“controle bestanden”). In dat geval gaat Studio Communo na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen voor drukken en controleert Studio Communo de bestanden op conformiteit met de aanleverspecificaties. Studio Communo beoordeelt in het kader van de “controle bestanden” niet of het aangereikte bestand onjuistheden of vergissingen bevatte, in tekst, creativiteit of kleur e.d.

5.4 De klant houdt rekening met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden – zoals weergegeven in een eigen print-out van de klant of zoals getoond op een beeldscherm bij de klant, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming.

Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. De afwijking wordt bepaald door vergelijking (i) in geval van “controle bestanden”: met het bestand zoals door Studio Communo ontvangen en (ii) in andere gevallen: met het afdrukvoorbeeld in PDF.

Ook indien een standaardkleur geldt is een afwijking van toegestaan.

Geringe afwijkingen in kwaliteit en gramgewicht van het papier zijn toegestaan. Als maatstaf gelden de tolerantienormen volgens de algemene verkoopwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De klant kan die voorwaarden raadplegen op de website communo.nl en ze worden de klant op verzoek kosteloos toegestuurd door Studio Communo.

6. Prijs, betaling

6.1 Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De overeengekomen prijs is franco afleveradres, mits dit een adres in Nederland is, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging.

6.2 Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan Studio Communo kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering.

Is betaling op rekening afgesproken, dat zal klant het factuurbedrag betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Studio Communo kan in dit geval vooruitbetaling of betaling onder rembours vragen indien Studio Communo (naderhand) reden heeft te vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zal geschieden.

6.3 Kosten van girale betaling zijn voor de klant. De klant heeft niet het recht om de verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op Studio Communo.

6.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke. Studio Communo heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft Studio Communo aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag, maar Studio Communo heeft aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn.

7. Levering, risico tijdens vervoer

7.1 Levering aan de klant binnen Nederland geschiedt binnen kantooruren 09.00-18.00 uur op werkdagen, via een passend vervoer in opdracht van Studio Communo. Daarbij wordt het drukwerk op de gebruikelijke wijze verpakt.

7.2 De kosten van het vervoer naar een afleveradres binnen Nederland liggen op respectievelijk €1,95 – €3,95 en €6,95, voor bestellingen onder de €50,00 tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging. Bestellingen boven een orderbedrag van €50,00 worden gratis verzonden. Het risico van verlies of beschadiging van het drukwerk tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de klant, vanaf afgifte aan de vervoerder. De klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging.

Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden Studio Communo BV alleen indien ze schriftelijk door Studio Communo werden aangegaan.

7.3 In de door Studio Communo opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling in druk is genomen volgens de statusvermelding door Studio Communo. De levertijden die Studio Communo opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde “fatale termijn” in die leidt tot aansprakelijkheid van Studio Communo bij overschrijding. Er geldt alleen een fatale termijn indien Studio Communo die verplichting schriftelijk heeft aanvaard, met uitdrukkelijke aanduiding dat het een fatale termijn is.

Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de klant geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 30 dagen overschreden, dan kan de klant de order schriftelijke annuleren. In afwijking van artikel 4 geldt dan dat de annulering niet tot enige kosten voor de klant kan leiden.

7.4 Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de klant liggen, dan wordt nog één keer zonder kosten een bezorging gedaan.

De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die dan optreedt, ook een fatale levertermijn. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal Studio Communo de goederen voor rekening van de klant beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de klant alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan Studio Communo zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de klant.

De koopprijs wordt verschuldigd na eerste aanbieding. De koopprijs blijft verschuldigd als Studio Communo zich van de goederen ontdoet.

8. Waartoe de overeenkomst Studio Communo verplicht, reclameren

8.1 Studio Communo zal het drukwerk leveren met de specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen.

Studio Communo staat er alleen voor in dat het drukwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Studio Communo geeft geen garantie dat het drukwerk geschikt is voor enige bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de klant voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de klant dit bijzondere doel aan Studio Communo heeft medegedeeld.

8.2 Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan als de afwijking blijft binnen 10% van het aantal volgens de opdracht. Binnen die marge wordt het meerder niet in rekening gebracht en zal het mindere niet worden verrekend.

8.3 De klant zal binnen acht dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Reclamatie van de klant op de hier bedoelde punten dient per aangetekende brief aan Studio Communo te worden doorgegeven, binnen de gestelde termijn.

Reclamatie over andere aspecten dan hiervoor bedoeld, moet de klant binnen acht dagen na ontdekking per aangetekende brief aan Studio Communo doorgeven.

Het heeft de voorkeur dat de klant het reclamatieformulier gebruikt, te vinden op zijn persoonlijke account (www.communo.nl).

De klant kan niet meer reclameren als drie maanden zijn verstreken na de levering.

Bij iedere reclamatie moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht, onder bijsluiting van circa 30 exemplaren van het drukwerk waarover wordt gereclameerd. Werd inmiddels een factuur ontvangen, dan moet ook een kopie van de factuur worden meegestuurd.

Na ontvangst van een tijdige reclamatie volgens de juiste procedure, zal Studio Communo met bekwame spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met de klant.

8.4 Wordt de termijn voor reclamatie overschreden, dan heeft Studio Communo het recht om de klacht af te wijzen en is Studio Communo niet aansprakelijk voor de betreffende tekortkoming.

8.5 Als Studio Communo de reclamatie van de klant als juist heeft aangemerkt, zal de klant op eerste verzoek van Studio Communo het betreffende drukwerk aan Studio Communo retourneren. De vervoerskosten zijn dan voor rekening van Studio Communo.

Indien de klant het drukwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de klant, ongeacht of de reclamatie volgens Studio Communo terecht was of niet.

8.6 De klant kan niet reclameren over drukwerk indien het drukwerk door de klant normaal wordt gebruikt of indien sprake is van onjuiste opslag of gebruik.

8.7 Indien de klant terecht reclameert over het drukwerk, heeft Studio Communo de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, het drukwerk opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her)levering zal geschieden met bekwame spoed. De klant heeft geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

Als herlevering bezwaarlijk is voor Studio Communo, kan Studio Communo kan er voor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren.

9. Beperking van aansprakelijkheid van Studio Communo

9.1 De aansprakelijkheid van Studio Communo in verband met de levering van drukwerk aan de klant – zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan te gegeven.

9.2 In geval van tekortkoming geldt het bepaalde in 8.7, maar heeft de klant geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De klant heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens Studio Communo.

9.3 Studio Communo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolg schade, van de klant of van derden. Onder indirecte schade of gevolg schade wordt onder andere verstaan: reputatie schade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving.

De aansprakelijkheid van Studio Communo is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de klant of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.

9.4 De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de leiding binnen Studio Communo, maar niet bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van Studio Communo.

9.5 Studio Communo is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere de opmaak die door de klant werd goedgekeurd zoals bepaald in 5.3.

Studio Communo is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald.

9.6 De klant zal Studio Communo vrijwaren en schadeloosstellen, als Studio Communo wordt aangesproken door een derde in verband met geleverd drukwerk en het betreffende manco, in de verhouding tussen de klant en Studio Communo, niet voor rekening of risico van Studio Communo komt maar van de klant. Het kan dan ook gaan om overschrijding van een aansprakelijkheidsmaximum.

10. Eigendomsvoorbehoud

Studio Communo blijft eigenaar van geleverd drukwerk totdat de klant alle verplichtingen jegens Studio Communo heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende levering van drukwerk of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen.

De klant kan het drukwerk, waarvan de eigendom door Studio Communo wordt voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De klant is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden.

11. Inbreuk op rechten van derden

De klant staat er jegens Studio Communo voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de klant, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden.

De klant vergoedt Studio Communo alle schade en nadeel die Studio Communo lijdt indien en doordat het door Studio Communo geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart Studio Communo tegen aanspraken van derden op dit punt.

Studio Communo heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant.

12. Overmacht

Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht.

Onder overmacht wordt aan de zijde van Studio Communo in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoor beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties.

Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van Studio Communo indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van Studio Communo.

13. Toepasselijk recht en geschillen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden ter beslissing voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam die bij uitsluiting bevoegd is.

© Copyright 2010-2017 Studio Communo